Klokare service av grindar och portar

Comlink är ett webbaserat system som automatiskt övervakar alla typer industriportar, grindar, bommar och pollare. Systemet ger serviceorganisationer nya möjligheter att administrera och övervaka sina kunders installationer. Grinden/porten rapporterar själv eventuella fel och beräknar servicedatum utefter hur mycket den används.

Översikt

Systemet bygger på egenutvecklad GSM-baserad hårdvara som kan användas till de flesta typer av grindar, portar, bommar och pollare på marknaden – nya som gamla. Alla viktiga prestanda övervakas via internet och fel kan även skickas som SMS.

Med ComLink får du stora möjligheter till uppföljning av felande komponenter, statistik över användande, historik och rapporter. Det ger positiva effekter på hela er organisation och motiverar era kunder att välja er som servicepartner.

Hårdvara – centralenhet och funktioner

CENTRALENHET

I grinden, porten eller bommen sitter vår egenutvecklade GSM-baserade hårdvara som kan användas till de flesta typer av grindar/portar på marknaden, nya som gamla.

 • 9-24V AC/DC
 • 8 ingångar för sensorer
 • Räkneverk för antal öppningar
 • Inbyggt årsur
 • Öppning via mobiltelefon
 • 2 slutande reläutgångar
 • Batteribackup
 • SIM-kort förmonterat

SENSORER

Centralenheten kopplas in för att “lyssna” på de sensorer som finns installerade i grinden/ portens styrning.

Exempel på övervakade funktioner:

 • Grind öppen/stängd (med räkneverk)
 • Fotocell
 • Nödstopp
 • Klämskydd
 • Markslinga
 • Motorskydd
 • Styrskåp
 • Strömförsörjning
 • Öppna-ingång

Systemet kan användas till att öppna grindar

och portar med mobiltelefon

Funktioner i Comlink

Som ett nav i systemet finns molntjänsten som alla grindar/portar kommunicerar med. Har du tillgång till en webbläsare har du också tillgång till dina enheter. Obegränsat antal grindar/portar kan läggas till.

FJÄRRKONFIGURERING

Inga besök ute i fält är nödvändiga, alla inställningar görs via webben.

ÖPPNA GRIND/PORT MED TELEFON

Systemet kan användas till att öppna grindar/ portar med mobiltelefon. Enkel administrering av användare med namn, telefonnummer, access-tider och loggfunktion för varje enhet.

LARM & NOTIFIERING

Tydlig indikering av felande grindar där larm och information om återställning även kan skickas som SMS till valfria mottagare.

ÖVERVAKNING

Namnge och gruppera enheter efter egna önskemål. Samlad överblick med information om nästa service, samt aktuell status för samtliga enheter. Färgkodad statusinformation.

PROGNOSBASERAD SERVICE

Systemet kan automatiskt räkna ut datum för nästa service baserat på tid och faktiskt användande av anslutna grindar/portar.

RAPPORTER & STATISTIK

Alla händelser och eventuella fel loggas automatiskt. Historiken kan användas för uppföljning mot kund samt verksamhets- utveckling, effektivisering och produktutveckling.

ÅRSURSFUNKTIONALITET

Schemalägg öppethållande, tillträde och blockering av larm. Du kan skapa flera scheman med hantering av helgdagar. Ändringar av årsur görs bekvämt på webben istället för omprogrammering ute i fält.

Comlink fungerar för både nya och befintliga grindar, portar, bommar och pollare

Fördelar för serviceorganisationer

Comlinks helhetslösning för serviceföretag möjliggör en teknisk uppgradering av befintlig utrustning, vilket ger stora fördelar för hela din organisation. ComLink kräver dessutom inga omfattande förändringar eller kostsamma investeringar. Även dina kunder kommer att dra nytta av ert förbättrade erbjudande och de nya funktionerna.

#1: LEDNING

 • Ökade intäkter
 • Systemet möjliggör nya intäktsmodeller och tjänsteförsäljning
 • Minskade kostnader
 • Automatisering och förenklad administration ökar effektiviteten i organisationen
 • Förbättrad kunskap
 • Statistik och rapporter, exempelvis belastningsprognoser av serviceorganisation
 • Tekniskt språng
 • Stärker image och skapar tydlig position på marknaden

#2: FÖRSÄLJNINGSORGANISATION

 • Underlättar införsäljning
 • Kan visa på faktiskt användande och tydliggöra kundens behov
 • Får statistik på hur grinden fungerar och kan visa kunden värdet av service
 • Förbättrad kundrelation
 • Visar även när grinden fungerar bra, vilket möjliggör en kontinuerlig kundkontakt och ökat förtroende

#3: SERVICEORGANISATION

 • Automatisk felanmälan – grind förmedlar själv fel
 • Får direkt reda på felande komponent
 • Systemet estimerar servicedatum baserat på grindens faktiska användande
 • Automatisk fellogg kan påvisa besök och inställelsetider
 • Förbättrad kunskap
 • Statistik och rapporter, exempelvis belastningsprognoser av serviceorganisation
 • Tekniskt språng

#4: ÄGARE AV GRINDAR

 • Slippa ansvara för felanmälan
 • Enkel webbadministration av accesser för GSM-öppning
 • Möjlighet att få SMS om grind inte stänger sig
 • Antal servicetillfällen kan anpassas efter faktiskt användande
 • Trygghet
 • Känsla av modern teknik

#5: ANVÄNDARE AV GRIND

 • Smidig öppnafunktion från mobiltelefon
 • Säkert
 • Ökad trygghet att grinden faktiskt fungerar
 • Van att använda mobilen

Fördelar för tillverkare av grindar

Comlinks system är ett snabbt sätt för tillverkare av grindar att modernisera sitt befintliga produktutbud utan stora investeringar. ComLink kan också användas för att uppdatera tillverkarens befintliga installationer ute hos kund.

VARUMÄRKE

Genom att koppla upp era grindar och portar på nätet stärker ni ert varumärke med teknik som ligger i framkant.

 • Tekniskt hopp
 • Anpassningsbart system utefter era förutsättningar
 • Trygg part, full kontroll på hela teknikkedjan
 • Ökad kundnytta

UTÖKAD PRODUKTPORTFÖLJ

Vi erbjuder olika typer av Enterprise-konton där utseende och logotyper i ComLink anpassas till ert företag.

 • Anpassat utseende
 • Inloggning från er hemsida
 • Egen logotyp

Nyfiken på hur det skulle kunna fungera för dig?

Kontakta oss för en demonstration av hur ComLink kan användas av dig. Vi visar vår demo över nätet och anpassar visningen efter ditt användningsområde och förutsättningar. Välkommen!
KONTAKTA OSS FÖR DEMO