Intergritet & avtal

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för användande av våra tjänster och produkter, hur vi hanterar dina personuppgifter och fungerar som personuppgiftsombud för dig. Vi rekommenderar att du sätter dig in i grunderna i GDPR, detta är extra viktigt om du själv hanterar personuppgifter i din verksamhet.

PERSONUPPGIFTS­BITRÄDESAVTAL

2018-04-01

Genom att godkänna Comlink AB:s (nedan kallat ”Biträde”) Allmänna villkor rörande tjänst för att på ett eller annat sätt använda Biträdets tjänst, ingår Användaren (nedan kallat ”Ansvarig”) ett bindande Personuppgiftsbiträdesavtal.
Biträde och Ansvarig (nedan kallad var för sig ”Part” eller tillsammans ”Parter”) har träffat följande Personuppgiftsbiträdesavtal (nedan kallat ”Avtalet”).

1. DEFINITIONER

“Behandling” – Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring och bearbetning.*

“Dataskyddsreglering” –
Vid var tid gällande lag eller förordning som ska tillämpas på Behandling av Personuppgifter samt Tillsynsmyndighetens bindande beslut och föreskrifter. Även tillkommande lokal anpassning och reglering avseende dataskydd.

“Personuppgifter” – Varje upplysning som avser en identifierbar fysisk person (nedan kallad den “Registrerade”). Informationen kan direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person som Biträdet behandlar för den Ansvariges räkning. Personuppgifter kan till exempel avse information som adress, namn och telefonnummer.

“Personuppgiftsansvarig” – En juridisk person som avgör för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur Behandlingen ska gå till. Den Personuppgiftsansvarige måste se till att Behandlingen sker i enlighet med dataskyddsregleringen.

“Personuppgiftsbiträde” – En juridisk person som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. Biträdet får endast agera efter instruktioner från den Ansvarige.

“Underbiträde” – Den som behandlar Personuppgifter som underleverantör åt Biträdet.

“Tillsynsmyndighet” – I Sverige: Datainspektionen.

“Personuppgiftsincident ” – En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som behandlats.

2. ALLMÄNT

2.1 Biträdet kommer vid fullgörandet av detta Avtal behandla Personuppgifter för den Ansvariges räkning i egenskap av Personuppgiftsbiträde. Den Ansvarige är Personuppgiftsansvarig för Behandling av personuppgifterna. Vid det fall någon annan agerar Personuppgiftsansvarig tillsammans med den Ansvarige ska Ansvarig informera Biträdet om detta. Syftet med Avtalet är att säkerställa ett integritetsskydd för personuppgifterna.

3. ANSVAR

3.1 Den Ansvarige är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som Biträdet behandlar för den Ansvariges räkning under avtalstiden. Den Ansvarige är således ytterst ansvarig för att gällande Dataskyddsreglering följs vid registrering av personuppgifter. Den Ansvarige har vidare en skyldighet att informera Biträdet om sådant som är av relevans för utförande av Behandlingen. Biträdet åtar sig att följa vid var tid gällande krav i Dataskyddsreglering som den Ansvarige skriftligen instruerat Biträdet att följa.

3.2 Biträdet ska behandla Personuppgifter i enlighet med den Ansvariges dokumenterade instruktioner. Innehållet i detta Avtal ska anses utgöra den Ansvariges instruktioner till Biträdet avseende Behandlingen av personuppgifter. Den Ansvarige ska informera Biträdet om tredje parts, däribland Tillsynsmyndighets och den Registrerades, åtgärder med anledning av Behandlingen.

3.3 Om Biträdet, den som arbetar under Biträdets ledning eller av Biträdet anlitat Underbiträde behandlar Personuppgifter i strid med detta Avtal aktualiseras ansvar för skada. Biträdet ska ersätta den Ansvarige för den direkta skada som den Ansvarige orsakats på grund av den felaktiga Behandlingen.

3.4 Den Ansvarige ska hålla Biträdet skadelös för samtliga direkta eller indirekta skador som Biträdet orsakats genom överträdelse av dataskyddsregleringen som beror på otydliga eller bristfälliga instruktioner från den Ansvarige.

4. INSTRUKTIONER

4.1 Följande instruktioner gäller för Biträdets hantering av Personuppgifter som den Ansvarige är Personuppgiftsansvarig för.

Ändamål

4.2 Biträdet ska endast behandla Personuppgifter för att tillhandahålla sin tjänst, och därmed relaterade support- och underhållstjänster till den Ansvarige.

Kategorier

Information om den Registrerade som den Ansvarige inhämtar i form av till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, personnummer, IP- nummer, referensnummer för transaktion och fakturanummer samt köphistorik/ orderdata. Exakt vilka uppgifter som behandlas om respektive Registrerad styr den Ansvarige över genom inställningar och egen radering och gallring.

Samtycke

4.3 Samtycke är en rättslig grund för hantering av den Registrerades personuppgifter. Ett giltigt samtycke ska vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den Registrerade godtar Behandlingen av sina Personuppgifter enligt den information som lämnats. Samtycket måste vara en aktiv handling samt kunna bevisas i efterhand, vilket den Ansvarige har bevisbördan för.

4.4 Den Ansvarige ansvarar själv såsom Personuppgiftsansvarig för att inhämta samtycken från de Registrerade för Behandlingen.

Gallring

4.5 Den Ansvarige ansvarar för gallring av personuppgiftsdata. Vid gallring ska den Registrerades Personuppgifter raderas från kundregister. Orderdata såsom betalningsmetod, produktdata och eventuell betalningsreferens till externt betalningssystem sparas fortsatt anonymt för statistik samt för att kunna tillgodose återbetalningar vid retur, garanti eller reklamation.

4.6 Parterna ska i största möjliga mån undvika att hantera Personuppgifter i ostrukturerade data (till exempel e-post). I de fall sådan hantering är oundvikligt ska gallring av data ske löpande. Om Parterna vill behålla ostrukturerade data under en längre tid ska Personuppgifter alltid krypteras.

Initiering och upphörande

4.7 Behandling av Personuppgifter initieras vid beställning eller skapande av Cloud konto samt då den Ansvarige anger den Registrerades Personuppgifter i sitt Cloud konto.

4.8 Behandling av Personuppgifter upphör då den Registrerade begär radering, genom kontakt med den Ansvarige eller när gallringstid för den aktuella uppgiften infaller.

IT-säkerhetsåtgärder

4.9 Biträdets lokaler ska vara skyddade för obehörig fysisk åtkomst. IT-utrustning med vilken man kan få åtkomst till den Registrerades Personuppgifter ska låsas när den lämnas utan tillsyn inom Biträdets lokaler.

4.10 Biträdet ska löpande göra backup av all data som Biträdet behandlar på uppdrag av den Ansvarige. Backuper raderas löpande efter 180 dagar.

4.11 Tvåfaktorsautentisering ska krävas för åtkomst till den IT-utrustning där Personuppgifter behandlas.

4.12 Biträdet ska säkerställa att intern kommunikation mellan servrar sker säkert. Biträdet ska vidare ha rutiner för att säkerställa att relevanta sekretessförbindelser träffas med leverantörer som tillhandahåller till exempel service och reparation av den IT-utrustning som används.

4.13 
Brandväggar och andra segregerade funktioner som Biträdet ansvarar för i enlighet med Avtalet ska vara säkert konfigurerade samt ska i övrigt följa best practice vad avser god informationssäkerhet.

4.14 
Den IT-utrustning där den Registrerades Personuppgifter lagras ska skyddas med lämplig programvara som ska vara kapabel att identifiera, ta bort och skydda mot kända typer av skadlig kod. Scanning av servrar efter skadlig kod ska utföras dagligen.

5. SÄKERHET

5.1 Biträdet ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt dataskyddsregleringen för att hålla den säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda de Personuppgifter som behandlas.

5.2 
Biträdet ska bistå den Ansvarige med att se till att skyldigheter vid Personuppgiftsincident er, samt övriga skyldigheter som framgår av artikel 32– 36 i dataskyddsregleringen, fullgörs.

6. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Om det till Biträdet kommer in en begäran om att få ta del av uppgifter som Biträdet behandlar för den Ansvariges räkning ska Biträdet vidarebefordra begäran till den Ansvarige. Biträdet, eller den som arbetar under Biträdets ledning, får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion om detta från den Ansvarige. Utlämning godtas dock om skyldighet föreligger enligt gällande dataskyddsreglering.

6.2 Biträdet ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder hjälpa den Ansvarige i den mån det är möjligt så att den Ansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran från den Registrerade.

6.3 Biträdet ska informera den Ansvarige om eventuella kontakter med Tillsynsmyndigheten som rör Behandling av personuppgifter. Biträdet har inte rätt att företräda den Ansvarige eller agera för den Ansvariges räkning gentemot Tillsynsmyndigheten.

7. UNDERBITRÄDEN

7.1 Den Ansvarige godkänner att Personuppgifter behandlas av ett Underbiträde, om Biträdet finner det nödvändigt och Biträdet för den Ansvariges räkning ingår ett skriftligt avtal där Underbiträdet åläggs motsvarande skyldigheter som Biträdet åläggs enligt detta Avtal. Biträdet ska på begäran av den Ansvarige informera om Underbiträden som anlitats av Biträdet.

8. RÄTT TILL INSYN

8.1 Biträdet ska ge den Ansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av Art 28 i Dataskyddsförordningen har fullgjorts. Biträdet ska ge den Ansvarige tillgång till sådan information inom skälig tid efter att sådan begäran framställts.

9. SEKRETESS

9.1 Biträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla Personuppgifter har åtagit sig att iaktta sekretess för Behandlingen. Detta åtagande gäller dock inte information som Biträdet föreläggs utge till myndighet eller enligt lagstadgad skyldighet. Sekretessåtagandet gäller utan begränsning i tiden.

10. AVTALSTID OCH ÅTGÄRDER VID UPPHÖRANDE

10.1 Avtalet gäller så länge som Biträdet behandlar Personuppgifter för den Ansvariges räkning.

10.2 Biträdet ska efter Avtalets upphörande radera de Personuppgifter som kommit Biträdet tillhanda, samt eventuella kopior av personuppgifterna.

11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

11.1 Om dataskyddsregleringen ändras under löptiden för detta Avtal eller om Tillsynsmyndigheten utfärdar riktlinjer, beslut eller föreskrifter kring tillämpningen av dataskyddsregleringen som föranleder att detta Avtal inte uppfyller de krav som ställs på ett Personuppgiftsbiträdesavtal ska detta Avtal ändras för att tillgodose sådana nya eller tillkommande krav. Sådan ändring träder i kraft senast trettio (30) dagar efter att den Ansvarige informerat Biträdet om behov av förändring. Biträdet har rätt till skälig ersättning för eventuellt arbete, kostnader och utgifter som sådana ändringar föranleder.

11.2 Övriga ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen.

12. AVSLUTNING

12.1 Detta Avtal ersätter eventuella tidigare Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Parterna. Vidare ska svensk lag tillämpas på Biträdets Behandling av Personuppgifter enligt detta Avtal. Tvist ska lösas i enlighet med tvistlösningsbestämmelsen i Allmänna villkor rörande tjänst.

PERSONUPPGIFTS­POLICY

2018-04-01

Comlink AB (“Bolaget”) åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.
Du (“Användaren”) ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering eller vid avtalets ingående är korrekta. I samband med Användarens registrering kan Användarens namn,
adress, telefonnummer och e-postadress komma att lagras i syfte att kommunicera direkt med Användaren samt för att säkerställa att Tjänsten kan användas på ett ändamålsenligt sätt.

Bolaget samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att tillhandahålla företagets tjänster till Användaren.
Personuppgifterna kan komma att användas för att i framtiden kommunicera med Användaren kring företagets verksamhet gällande nya Produkter och/eller Tjänster.
Användaren godkänner att Bolaget har rätt att kommunicera med Användaren via fysisk post, telefon eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara
kopplat till tjänsten och/eller avtalet. Om Användaren inte önskar att få erbjudanden från Bolaget under avtalsperioden eller efter det att avtalet upphört kan Användaren tacka nej till detta genom att kontakta Bolaget direkt.

Bolaget förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part för att exempelvis fullgöra företagets tjänster eller att kommunicera med Användaren kring våra produkter.
Bolaget förbehåller sig även rätten att behålla kunduppgifterna efter det att avtalet har upphört för att undvika upprepat utnyttjande av introduktions-, kampanj- och premieerbjudanden.
Användaren ansvarar själv för att hålla sina uppgifter på kontot och på Hemsidan uppdaterade. Detta i syfte att Bolaget eller Bolagets återförsäljare ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Bolaget ansvarar inte för fel i Tjänsten och eventuella konsekvenser av dessa fel om felen härstammar från inaktuella kunduppgifter.
Användaren har närsomhelst rätt att begära information om de uppgifter Bolaget har lagrat om Användaren. Användaren kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta,
få uppgifterna raderade i enlighet med svensk lagstiftning. Detta kan dock komma att påverka företagets möjlighet att tillhandahålla Tjänsten.

Bolaget använder sig av cookies på sin Hemsida och Tjänst.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och vad ändamålet med dessa är.
Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn.

Bolaget använder två typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som lagras på din dator samt tillfälliga cookie, s k sessions-cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när Användaren stänger ner webbläsaren.
Bolaget använder dessa två typer av cookies dels för att optimera Hemsidans och Tjänstens funktion, och dels för att kunna analysera statistik så Bolaget i sina kontakter med Användaren ska kunna ge bästa möjliga service och erbjudanden.
För att ges tillgång till Tjänsten krävs att Användaren godkänner Bolagets cookies.

Genom att använda Tjänsten samtycker Användaren till att Bolaget använder sig av cookies för att kunna erbjuda Användaren Tjänsten och bästa möjliga upplevelse.

ALLMÄNNA VILLKOR RÖRANDE TJÄNST

2018-04-01

1. ALLMÄNT

1.1 Genom att registrera ett konto för att på ett eller annat sätt använda Comlink AB:s (”Bolaget”) tjänst (”Tjänst”), ingår Användaren (”Användaren”) ett bindande avtal (”Avtalet”) med Bolaget.

1.2 Bolagets kunder och därmed användare bekräftar genom godkännande av detta Avtal att deras slutanvändare av Bolagets Tjänst samtycker i enlighet med Avtalet.

1.3 Användaren bekräftar att den har läst och förstått Avtalet, accepterar Avtalet och samtycker till att vara bunden av det.

1.4 Bolaget och Användaren benämns även i Avtalet gemensamt ”Parterna” eller för sig ”Part”. Med ”Tredje part” avses part som ej är Part i detta Avtal.

2. KONTAKTUPPGIFTER

2.1 Om Användaren eller Tredje part skulle ha några frågor angående Tjänsten, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Bolaget:
Comlink AB Energigatan 10b 434 37 Kungsbacka
info@comlink.se 031–208600

3. BAKGRUND

3.1 Comlink Cloud är en Tjänst för att kunna övervaka och administrera Bolagets Produkter. Tjänsten är främst avsedd för företag som köper in och använder Bolagets Produkter för att koppla upp maskiner och annan utrustning på nätet. Tjänsten används dels för att övervaka men också för att fjärrstyra tillkopplad utrustning via WEB-gränssnitt, APP, Telefonsamtal samt via SMS.

3.2 Tjänsten nyttjas antingen kostnadsfritt eller debiteras enligt överenskommelse med den enskilde Användaren. Funktionsnivån i tjänsten kan stå i relation till kostnaden.

3.3 För att kunna nyttja Tjänsten krävs det att Användaren använder sig av en WEB-läsare.

3.4 Tjänsten innehåller även uppdateringar och tillägg till den ursprungliga versionen som tillhandahållits av Bolaget.

4. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Se till dessa Allmänna villkor Bilaga 1 och Bilaga 2 ”Personuppgiftspolicy” samt ”Personuppgiftsbiträdesavtal”.

5. DATASÄKERHET

5.1 Bolaget använder sig av för branschen sedvanliga certifikat för att leverera en säker anslutning vid användning av Tjänsten. Bolaget förbehåller sig rätten att byta befintliga certifikat när Bolaget finner det lämpligt.

5.2 Bolaget ska säkerställa att hantering av personuppgifter sker över en krypterad http- anslutning och att informationen säkerhetskopieras på ett säkert sätt.

6. BOLAGETS ÅTAGANDEN

6.1 Bolaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten genom hemsidan och Bolagets Cloud tjänst.

6.2 Bolaget ska sträva efter att hela tiden hålla Tjänsten tillgänglig. Eventuella fel eller problem i Tjänsten rättas löpande av Bolaget för att säkerställa Användarens upplevelse och användning.

6.3 Bolaget åtar sig att utföra löpande underhåll och service av Tjänsten.

7. BOLAGETS BEFOGENHETER

7.1 Bolaget förbehåller sig rätten att granska Användarens sätt att hantera och använda Tjänsten samt att inhämta statistik om Tjänstens användning. Den statistik som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör och ägs av Bolaget.

7.2 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Tjänsten med eller utan förvarning.

7.3 Bolaget har rätt, men inte skyldighet, att ta bort Användarens Konto och innehåll (”Innehållet”) från Tjänsten som Bolaget anser vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, obscent eller på annat sätt stötande, som bryter mot någon Parts immateriella rättigheter, eller som kan skada Tjänstens rykte och/eller förtroende.

7.4 Definitionen av Innehållet enligt punkt 8.3 utgör den information som finns på Användarens konto.

7.5 Bolaget erhåller rätten, men inte skyldigheten, att låsa Användarens Konto vid inaktivitet under ett år. Vid inaktivitet under tre år kan Användarens Konto komma att tas bort.

7.6 Bolaget kommer meddela Användaren vid förändrad kontostatus genom angivet telefonnummer eller e-postadress.

7.7 Bolaget förbehåller sig rätten att avsluta Användarens Konto enligt punkt 13.2 vid uteblivet accepterande av ändrade Allmänna villkor.

7.8 Vid försenad betalning äger Bolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Bolaget rätt att tillfälligt pausa Tjänsten.

8. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

8.1 Användaren garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

8.2 Med behörig avses dels att Användaren har fyllt sexton (16) år samt att Användaren enligt svensk lagstiftning har rättshandlingsförmåga.

8.3 Användaren får ej använda Tjänsten på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar. Användaren ansvarar själv för att Innehållet av den information som lagras på Användarens Konto är uppdaterad och korrekt.

8.4 Användaren får inte använda Tjänsten för olaglig verksamhet. Tjänsten får inte användas för att distribuera oönskad e-post (skräppost) eller annat skadligt innehåll som virus eller maskar.

8.5 Användaren får inte utnyttja Tjänsten för att få tillgång till obehörig information.

8.6 Användaren får inte söka av eller leta efter svagheter i Tjänsten för att, på sådant sätt utnyttja dessa, komma över information som inte är publicerat för offentligt ändamål, eller använda, sälja vidare, lagra, denna information avseende Bolagets Produkter, Tjänster, Användare och annan icke publik information tillhörande Bolaget.

8.7 Bolaget ansvarar inte för information som Användaren publicerar via Hemsidan. Användaren äger allt Innehåll och all information som Användaren publicerar på Hemsidan.

8.8 Av Användaren publicerat material får inte:
– Kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv.
– Uppmana till eller utgöra brottslig handling.
– Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp.
– Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s k spam.
– Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande.
– Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsföringslagens bestämmelser.
– Strida mot tystnadsplikten.
– Strida mot upphovsrättsliga regler.

9. ANVÄNDARENS BEFOGENHETER

9.1 Användaren har rätt att begära information om Bolagets behandling av Användarens personuppgifter. Om Användarens uppgifter är felaktiga och/eller ofullständiga ska uppgifterna på begäran av Användaren rättas eller tas bort. Användaren har även rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas av Bolaget.

9.2 Användaren har rätt till Bolagets kontaktuppgifter och, om en Tredje part har åtkomst till uppgifterna, även kontaktuppgifter till Tredje part. Vid förekomst av automatiserat beslutsfattande ska Användaren meddelas.

9.3 Användaren har rätt till information om tid för lagring och ändamålet med att Bolaget behandlar uppgifterna. Användaren har vidare rätt att återkalla sitt samtycke gällande behandling av personuppgifterna genom att avsluta Tjänsten i enlighet med punkt 13.3.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Bolaget äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation. Användaren får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av Tjänsten.

10.2 Användaren godkänner att Bolaget vid behov hämtar och använder statistik från bland annat Tredje part i syfte att förbättra tjänsten.

10.3 Bolaget och Användaren åtar sig att respektera Tredje parts immateriella rättigheter och egendom. Om Användaren trots att dennes arbete har kopierats eller kränkts på ett sätt som utgör intrång i dennes immateriella rättigheter, bör Användaren informera bolaget inom skälig tid. Bolaget får fatta beslut om avstängning av Kontot som anmälts.

11. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

11.1 Avtalet gäller från och med det datum Användaren registrerat ett konto och gäller tills vidare.

11.2 Avtalet upphör dock att gälla när;
– Användarens konto tas bort av någon av Parterna,
– Användarens konto låses av Bolaget på grund av Användarens inaktivitet under ett (1) års tid eller tas bort helt under tre (3) års tid, se även punkten 8.4, eller
– När Användaren inte accepterat ändrade villkor för detta Avtal och en tidsfrist om trettio (30) dagar löpt ut sedan de ändrade villkoren skickats ut via e-post, kommunicerats via tjänsten eller Hemsidan eller på annat sätt gjorts tillgängliga för Användaren.

11.3 När kontot upphör raderas även Innehållet gällande Personuppgifter på konto, se Bilaga 1 ”Personuppgiftspolicy”.

11.4 Ändringar av och tillägg till Avtalet accepteras av Användaren enligt punkt 1.1 och ersätter föregående version.

12. AVTALSBROTT OCH SKADESTÅND

12.1 Bryter Part mot något villkor i detta Avtal föreligger avtalsbrott.

12.2 Vid avtalsbrott ska den skadegörande Parten ersätta direkt skada som åsamkats den skadelidande.

12.3 Avtalsbrott från Användarens sida kan resultera i att Användarens konto tas bort med omedelbar verkan.

13. FORCE MAJEURE

13.1 Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

14. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

14.1 Detta avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess Användare.

14.2 Bolaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av att Tjänsten överför information över icke krypterade nätverk såsom e-post.

14.3 Bolaget ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av obehörig åtkomst till kontot till följd av Användarens handlingar.

14.4 Tillgången till Tjänsten kan tillfälligt komma att begränsas på grund av tekniskt förbättrings- eller underhållsarbete. Bolaget kommer att verka för att dessa avbrott ska bli så kortvariga som möjligt.

14.5 Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för Användarens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot Tredje part eller indirekt skada eller följdskada.

14.6 Bolagets sammanlagda och totala ansvar ska inte i något fall överstiga ett Prisbasbelopp.

14.7 Bolaget utfärdar inga garantier för Tjänsten utöver vad som framgår av dessa Allmänna villkor.

15. ÖVERLÅTELSE TILL TREDJE PART

15.1 Användarens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal är personliga och får inte överlåtas till Tredje part. Bolaget äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till Tredje part. Bolaget äger vidare rätt att anlita underleverantörer, rådgivare och andra sakkunniga för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal och för att i övrigt tillhandahålla Tjänsten. Användaren får enligt punkt 10 i Avtalet samma rättigheter mot Tredje part angående behandling av personuppgifter.

16. VILLKORS OGILTIGHET

16.1 Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, ska det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet. Är Part oense i fråga och jämkning av villkor inte kan nås gäller för vad som framgår enligt punkt 19.

17. TVIST OCH TOLKNING

17.1 Detta Avtal och eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsten ska tolkas och regleras i enlighet med svensk rätt.

17.2 Tvist med anledning av detta Avtal eller eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsten ska avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Göteborg. Det språk som ska användas är svenska.

17.3 Skiljeförfarandet och all information som framkommer eller utväxlas under förfarandet, liksom varje beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet, ska behandlas konfidentiellt och får inte röjas för Tredje part utan motpartens uttryckliga medgivande. En Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andra Parten eller en försäkringsgivare eller om Parten är skyldig att röja informationen enligt tvingande lag, förordning eller börsregler.

18. FULLSTÄNDIG REGLERING

18.1 De allmänna villkoren i detta avtal utgör hela Avtalet mellan Användaren och Bolaget och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan Användaren och Bolaget som rör Produkten och/eller Tjänsten.

ALLMÄNNA VILLKOR RÖRANDE PRODUKT

2018-04-01

1. ALLMÄNT

1.1. Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga vid köp av Comlink AB:s (“Bolaget”) produkter som levereras till kund (”Användaren”). Avtalet avser produkt som tillverkats och framställts av Bolaget (”Produkten”). Avtalet består av detta dokument och tillhörande Personuppgiftspolicy.

1.2. Bolagets kunder och därmed användare bekräftar genom godkännande av detta Avtal att deras slutanvändare av Bolagets Produkt samtycker i enlighet med Avtalet.

1.3. Mot bakgrund av detta Avtal, och så länge Avtalet är giltigt, ger Bolaget rätten att för Användaren använda produkten och tillhörande varumärken.

1.4. Användaren bekräftar att den har läst och förstått Avtalet, accepterar Avtalet och samtycker till att vara bunden av det.

1.5. Bolaget och Användaren benämns även i Avtalet gemensamt ”Parterna” eller var för sig ”Part”.

2. KONTAKTUPPGIFTER

2.1. Om Användaren eller tredje part skulle ha några frågor angående Produkten, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Bolaget.
Comlink AB Energigatan 10b 434 37 Kungsbacka
info@comlink.se 031–208600

3. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Se till dessa Allmänna villkor Bilaga 1 ”Personuppgiftspolicy”.

3.2. Bolaget ska säkerställa att hantering av personuppgifter sker över en krypterad http- anslutning och att informationen säkerhetskopieras på ett säkert sätt.

4. ÅTAGANDEN

4.1. Användaren garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

4.2. Med behörig avses dels att Användaren har fyllt sexton (16) år samt att Användaren enligt svensk lagstiftning har rättshandlingsförmåga.

4.3. Respektive Part svarar för sina kostnader som kan uppkomma i samband med genomförandet av detta Avtal om inte Parterna särskilt kommer överens om annat.

4.4. Användaren som ska sälja och distribuera Produkten ska följa de instruktioner som följer av produktbeskrivningar och som anges för marknadsföring och återförsäljning.

4.5. Användare ska förse Bolaget med tillräcklig information och medverka till köpet på så sätt som krävs för fullgörande av villkoren enligt detta Avtal.

4.6. Användaren ansvarar för att Produkten installeras och funktionstestas enligt Bolagets anvisningar. Skada som uppkommer till följd av felaktig installation ska ej belastas Bolaget.

5. BOLAGETS ANSVAR

5.1. Bolaget är skyldig att avhjälpa eventuella fabrikationsfel och reparera alternativt ersätta felaktig produkt med en ny. Ansvaret ska gälla inom garantitiden som följer av punkt 9 i Avtalet.

5.2. Användaren har rätt till Bolagets kontaktuppgifter och, om en tredje part har åtkomst till uppgifterna, även kontaktuppgifter till tredje part. Vid förekomst av automatiserat beslutsfattande ska Användaren meddelas.

6. BETALNING

6.1. Betalning sker mot erhållen faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Bolaget bankkonto senast 30 dagar från fakturadatum.

6.2. Felaktighet i en faktura måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte har gjorts i tid kan inte Användaren göra felet gällande.

6.3. Vid försenad betalning erhåller Bolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635).

6.4. Aktuella priser på Bolagets Produkter lämnas av Bolaget enligt överenskommelse med Användaren. Bolaget äger rätt att ändra priser utan föregående avisering.

7. LEVERANS

7.1. Bolaget förbinder sig att, enligt dessa allmänna villkor, leverera produkt som beställts av Användaren. Leveranstid anges i Bolagets orderbekräftelse.

7.2. Bolaget ansvar inte för leveransförsening oavsett om förseningen beror på försening hos transportör eller annat förhållande.

8. AVTALSTID

8.1. Genom att genomföra ett köp hos Bolaget accepterar Användaren dessa allmänna villkor. Avtalet träder ikraft när Användaren betalat den första fakturan och fakturabeloppet finns tillgängligt på Bolagets bankkonto. Avtalet gäller därefter tillsvidare.

8.2. Avtalet kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid om 12 månader. Under uppsägningstiden gäller villkoren i detta Avtal. Uppsägning ska ske skriftligt.

9. REKLAMATION OCH GARANTI

9.1. Användaren ska vid mottagandet kontrollera Produkten. Om Produkten är felaktig ska Användaren omedelbart meddela Bolaget. Reklamerar Användaren inte inom 30 dagar från det att han tagit del av Produkten, förlorar han rätten att åberopa felet.

9.2. Transportskada ska på ankomstdagen vid leverans anmälas till transportör samt till Bolaget.

9.3. Fabrikationsfel som visar sig inom garantitiden om 1 år, ska Bolaget ansvara för om det inte är uppenbart att felet uppkommit på grund av Användaren eller något på dennes sida.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1. Bolaget äger samtliga immateriella rättigheter till Produkten, inklusive, men inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation. Användaren får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av Produkten.

10.2. Användaren godkänner att Bolaget vid behov hämtar och använder statistik från bland annat tredje part i syfte att förbättra Produkten.

10.3. Bolaget och Användaren åtar sig att respektera tredje mans immateriella rättigheter och egendom. Om Användarens arbete har kopierats eller kränkts på ett sätt som utgör intrång i dennes immateriella rättigheter, bör Användaren informera Bolaget inom skälig tid.

11. SEKRETESS

11.1. Parterna förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighet eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Parterna erhållit från den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som Parts affärshemlighet. Part ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Med Parts affärshemlighet avses sådan information som Parten själv inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av andra Parten genom brott mot detta Avtal.

11.2. I de fall Bolaget enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses Användaren ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas. Sådana uppgifter kan avse, men är ej begränsat till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

12. AVTALSBROTT OCH SKADESTÅND

12.1. Om någon av Parterna väsentligt bryter mot villkor i detta Avtal har den andre Parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Den skadelidande Parten ska av den andra Parten i detta Avtal erhålla skäligt skadestånd för sådant som uppstår på grund av avtalsbrottet.

12.2. Om Bolaget väljer att lägga ned sin verksamhet, hamnar i obestånd eller går i konkurs ska detta Avtal upphöra att gälla med omedelbar verkan. Skadestånd till följd av detta ska inte utgå till Användaren.

12.3. Vid avtalsbrott ska den skadegörande Parten ersätta direkt skada som åsamkats den skadelidande.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

14. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

14.1. Detta Avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess Användare.

14.2. Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för Användarens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada.

14.3. Användaren ska ej hålla Bolaget ansvarig för skada som åsamkas tredje part, till följd av brister i Produkten som går att härledas till felinstallation, uteblivet funktionstest och/eller annan händelse som står utom Bolagets kontroll.

14.4. Bolagets sammanlagda och totala ansvar ska inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

14.5. Bolaget utfärdar inga garantier för Produkten utöver vad som framgår av dessa Allmänna villkor.

15. ÖVERLÅTELSE TILL TREDJE MAN

15.1. Användarens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Bolaget äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man. Bolaget äger vidare rätt att anlita underleverantörer, rådgivare och andra sakkunniga för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

16. VILLKORS OGILTIGHET

16.1. Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, ska det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet. Är Part oense i fråga och jämkning av villkor inte kan nås gäller för vad som framgår enligt punkt 17.

17. TVIST OCH TOLKNING

17.1. Detta Avtal och eventuella särskilda villkor hänförliga till Produkten ska tolkas och regleras i enlighet med svensk rätt.

17.2. Tvist med anledning av detta Avtal eller eventuella särskilda villkor hänförliga till Produkten ska avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Göteborg. Det språk som ska användas är svenska.

17.3. Skiljeförfarandet och all information som framkommer eller utväxlas under förfarandet, liksom varje beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet, ska behandlas konfidentiellt och får inte röjas för tredje man utan motpartens uttryckliga medgivande. En Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att tillvarata sin rätt i förhållande till den andra Parten eller en försäkringsgivare eller om Parten är skyldig att röja informationen enligt tvingande lag, förordning eller börsregler.

18. FULLSTÄNDIG REGLERING

18.1. De allmänna villkoren i detta Avtal utgör hela Avtalet mellan Användaren och Bolaget och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan Användaren och Bolaget som rör Produkten.