HUR BLIR MAN ÅTERFÖRSÄLJARE?
Comlink AB (CL) utvecklar & distribuerar elektronik. Försäljning sker endast till av CL auktoriserade återförsäljare enligt nedanstående bestämmelser.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ ÅF?
För att bli auktoriserad återförsäljare (ÅF) till CL, krävs att Ert företag på ett professionellt sätt och med egna resurser, bedriver återförsäljarverksamhet avseende CL:s produktsortiment. Ni förväntas vara slutkund behjälplig med offerter och komposition av helhetslösningar, samt kunna erbjuda service av försålda produkter. CL kräver också en ifylld ÅF-ansökan och registreringsbevis från PRV.

BESTÄLLNINGAR
Beställningar/inköp av CL innebär samtidigt accepterande av våra vid varje tillfälle gällande försäljningsvillkor. CL förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra dessa försäljningsvillkor. Uppdaterade försäljningsvillkor kan hämtas på http://www.comlink.se och kan också skickas ut till ÅF på begäran.

Beställningsförfarande
Beställning skall alltid ske skriftligen per post eller fax, beställningen skall vara attesterad av behörig firmatecknare och innehålla ordernr. om detta tillämpas hos ÅF. Beställning kan även ske per telefon eller E-mail men skall alltid åtföljas av en skriftlig order. Kundservice telefon 031-208600, fax 031-7083480.

CL har öppet mån - fre kl. 09:00-17:00 med lunch kl. 12:00-13:00.

Vid skriftlig order kan vi alltid expediera Din order snabbast, om Du anger våra artikelnummer och -benämningar. E-mailadress: info@comlink.se

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Allmänna villkor
Samtliga priser i våra prislistor är angivna exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar I dollar- eller annan valutakurs. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats I CL:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från underleverantör eller övriga omständigheter utom CL:s kontroll. Efter justering skall nytt pris godkännas av ÅF, i annat fall annulleras ordern.

Prissättning
CL:s prissystem grundar sig på kvantitetsköp, dvs. vid varje enskild order kan rabatter erhållas på vissa varor vid beställning av en bestämd kvantitet av varan. Av vår prislista framgår, för vilka varor detta är aktuellt, samt vilka kvantiteter som gäller för varje produkt.

Betalningsvillkor/Kredit
Ansökan om kredit görs i samband med återförsäljaransökan, och behandlas av CL:s ekonomiavdelning. Vi förbehåller oss rätten att ta Upplysningscentralen (UC) eller Soliditet till hjälp för att göra en kreditupplysning. Kredit lämnas normalt på 10-30 dagar netto, efter 2 etableringsorder mot efterkrav. Kredittiden baseras på ordervärde. Fakturering sker vid leverans och kredittiden beräknas från vårt leveransdatum. Dröjsmålsränta uttages med 20 % per år. Ev. påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer.

Om kredit ej beviljas, sker leverans mot postförskott/efterkrav.

LEVERANSER

Leveranstid
Normalt sker leverans av lagervaror samma dag, vid order lagd före 14.00. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Leveranstid på varor som ej finns i lager meddelas separat.

Leveranssätt
Leverans sker normalt genom avhämtning eller med DHL, fritt vårt lager. Annan speditör kan användas efter överenskommelse. Vi kan även skicka med mottagarfrakt när ÅF så önskar.

Frakttariffer
Frakt debiteras enligt respektive transportörs vid varje tillfälle gällande prislista. Postförskotts / efterkravsavgift kan tillkomma.

Transportskada
CL ansvarar ej för skador eller förlust av gods, som uppstått under transport. Vid transportskada skall mottagaren omedelbart göra en reklamation med begäran om ersättning direkt hos transportören.

Leveransstopp
Om ÅF överskrider sin kreditgräns eller underlåter att betala sina fakturor, förbehåller CL sig rätten att hålla inne vidare leveranser.

Force Majeure
CL ansvarar ej för skada eller försening som beror av lagbud, myndighets åtgärd, strejk, lockout, krigshändelse eller annan liknande omständighet som hindrar/försvårar CL:s fullgörande av leverans.

GARANTIER

Garantitid
Generell garanti om 12 månader från leverans gäller, utrustning som är att betrakta som prov / utvecklingsex. omfattas ej av garanti. ÅF har aldrig bättre rätt mot CL än CL har mot respektive underleverantör. CL står inte för ersättningsdelar/-produkter under servicetiden, ej heller kostnader för arbete som ÅF har I samband med garantiärende. Normala returrutiner enligt nedan gäller för varor där CL står för garantin.

Artikelvärde under 200 kr och förslitningsdetaljer
Varor/Komponenter med nettopris (varuvärde) understigande 200:- ex moms (per produkt), samt produkter av typ förslitningsdetaljer, är undantagna från normal garanti. Dock lämnas alltid 60 dagars uppackningsgaranti mot fabrikationsfel på dessa produkter.

D.O.A. - Dead On Arrival
Om produkten inte fungerar vid uppackning skall varan omedelbart returneras, för utbyte/kreditering enligt kundens önskemål. Anspråk kan aldrig göras senare än 10 dagar efter leveransdatum! Varan skall returneras komplett i nyskick, inkl. alla kartonger,  etc.!

Mjukvara
Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel på utrustning, orsakade av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD/DVD-skivor och disketter.

RETURER

Returrätt
Någon generell returrätt lämnas ej av CL. Speciella regler och erbjudanden kan dock förekomma.Tag kontakt med våra säljare för information.

Returrutin
Vid garanti; kontakta först den som ansvarar för garantiservice. Om inget annat angivits, skall returnummer erhållas från CL. Telefonnummer till RMA/Support är 031-208600. Returnumret är giltigt i 14 dagar från utfärdandet.

Retur skall vara CL tillhanda inom 14 dagar samt givetvis innan garantitidens slut. Faktura eller annat dokument, som styrker inköpsdatum, MÅSTE bifogas retur! Returer skall alltid märkas med giltigt returnummer. Skriv dock aldrig direkt på varans emballage, om det samtidigt fungerar som fraktemballage. Tänk på att varan normalt repareras/byts ut och skall kunna säljas igen efter åtgärd! Ange alltid utförligt vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas (viktigt)! Generella angivelser, som ”Trasig” o.dyl. är ej att anse som fullgoda. Vid D.O.A. returer skall produkten returneras i sitt originalemballage, med samtliga tillbehör, såsom kablar, disketter, manualer etc. Felbeskrivning får EJ skrivas direkt på varan. Bifoga ett separat dokument! Returnera produkten till angiven returadress. Det åligger ÅF att betala frakt för återsända varor, ända fram till returadressen. CL accepterar inte leverans mot mottagarfrakt eller liknande, där CL tvingas betala frakt. CL hämtar heller inte paket på annan adress, t.ex. postens ekonomipaket på postkontor eller liknande.

Vid återsändning till ÅF, av produkter i av CL godkänd retur, betalas frakt av CL ända fram till av ÅF angiven adress. Se dock nedan för undantag.

Emballage av returer
Det åligger avsändaren att emballera returnerade produkter på tillfredsställande sätt. CL ersätter inte skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt/felaktigt emballage.

Betalningsansvar vid returer
CL ersätter inte frakt-/hanteringskostnader som ÅF har i samband med retur. CL ersätter ej heller ÅF för arbete, utfört av ÅF eller av tredje part (annan serviceverkstad el. dyl.).

Utbyte, reparation eller kreditering?
CL förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras.

Prissättning vid retur
Vid kreditering av returnerade produkter, krediteras alltid det lägsta av varans dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat/skadat emballage eller tillbehör.

Felleverans
Skulle ÅF erhålla en annan produkt än den beställda, skall CL:s returavdelning kontaktas, senast inom 8 dagar. ÅF får då ett returnummer (s.k. RMA-nummer). Detta RMA-nummer gäller i 14 dagar. Varan byts ut eller krediteras enligt kundens önskemål.

Felbeställning
Vid av CL godkänd retur inom 10 dagar av icke specialbeställd vara uttages en returavgift om 300:- ex. moms. Vid retur senare än 10 dagar uttages en avgift om 20% av varans värde (dock minst 300:- ex. moms). Specialbeställd vara har ingen generell returrätt, men när sådan ändå medgivits, tar CL ut en avgift om 30% av varans värde.

Retur-/Undersökningsavgift
Om en produkt vid kontroll visar sig vara felfri, debiteras en undersöknings-/felsökningsavgift om 400:- ex. moms.

Ej godkända returer
Returer som saknar giltigt returnummer, på annat sätt ej uppfyller ovanstående villkor, eller varor som ej sålts av CL, kommer att återsändas till ÅF utan åtgärd. Retur sker på återförsäljarens bekostnad.